Ξεκίνησε η Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ.

Επισημαίνεται ότι το έργο λήγει στις 31/10/2023, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ στο Τμήμα θα πρέπει να είναι η 1η/4/2023, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη της πρακτικής άσκησης το αργότερο έως 1/5/2023.