1. Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα στις γραμματείες των Τμημάτων τους για να υπογράψουν το Βιβλίο Πτυχιούχων.

2. Οι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν έχοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάποιο άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο (π.χ διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

3. Όσοι πτυχιούχοι δεν έχουν παραδώσει το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο) θα πρέπει να το παραδώσουν την ημέρα αυτή. Σε περίπτωση που κάποιος το έχει απωλέσει θα προσκομίσει την δήλωση απωλείας που κατέθεσε στην Αστυνομία