Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να λάβετε το αρχείο με τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων εντεταλμένων διδασκόντων στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τμήματος με ΑΠ: 17925_2023/19-12-2023.
Στον πίνακα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και διδακτορική διατριβή συναφή με το αντικείμενο της κάθε θέσης οι οποίοι ήταν τελικά επιλέξιμοι προς αξιολόγηση.
Οι σχετικές εισηγητικές εκθέσεις θα αποσταλούν στους υποψήφιους κάθε θέσης εντός των προσεχών ημερών.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να υποβάλετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικό υπόμνημα προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, δηλ. έως και την 01/03/2024.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Μαυρόπουλος
5. Πίνακας Κατάταξης Επιλέξιμων Υποψηφίων_ΕΑΡΙΝΟ_2024