Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι η ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ.έτους 2019-20 που θα διενεργήσουν τα Τεχνολογικά Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , κατά το χρονικό διάστημα από 02-12-2019 έως 20-12-2019, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ύλη κατατακτηρίων 2019-20

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Έντυπο αίτησης (κατεβάστε το αρχείο word)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για κατόχους πτυχίων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

  1. Απευθείας υποβολή τους στις Γραμματείες των Τεχνολογικών Τμημάτων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
  2. Ταχυδρομικώς με υποβολή φακέλου που θα φέρει την ένδειξη:

 

 Προς: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  Τμήμα…………..
Φάκελος δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ………………… ακαδ.έτους 2019-20.
14121 Ν. Ηράκλειο Αττικής (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Ειρήνη).

 Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία σε περισσότερα του ενός τμήματα της Σχολής, υποβάλλει διαφορετικούς φακέλους και αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Έναρξη: 01-11-2019
Λήξη: 15-11-2019
Ώρες υποβολής δικαιολογητικών: 10.00-13.00

 Οι τίτλοι των εξεταζόμενων μαθημάτων, η ύλη και η συνιστώμενη βιβλιογραφία είναι ανηρτημένα στις ιστοσελίδες των Τεχνολογικών Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας στις ιστοσελίδες των Τμημάτων.

 

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων

H κατάταξη των πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις στα τρία (3) ακόλουθα μαθήματα: 

 Μάθημα  Ημερομηνία εξέτασης Ώρα εξέτασης Αίθουσα

Κατεργασίες των Υλικών

 Δευτέρα 17/12/2018
 11.00-13.00  256
Θερμοδυναμική  Τρίτη 18/12/2018
 11.00-13.00  256
Αντοχή των Υλικών  Τετάρτη 19/12/2018  14.30-16.30  256

 Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους απλή αριθμομηχανή (κομπιουτεράκι).

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν την πρώτη ημέρα των εξετάσεων 1 ώρα νωρίτερα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες 30 λεπτά νωρίτερα. Οφείλουν να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

 

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που επιδεικνύει δόλο   με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

η) Οι επιτηρητές μεταφέρουν τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Επιτροπή Κατατάξεων που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους. Δεν επιτρέπεται να παραδοθούν τα δοκίμια στους δύο βαθμολογητές ταυτόχρονα ή στο δεύτερο βαθμολογητή πριν να έχει καλυφθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή. Η κάλυψη του βαθμού γίνεται από υπάλληλο που θα οριστεί από την Επιτροπή Κατατάξεων.

θ) Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και τυχόν υλικό που πρέπει να έχει ο υποψήφιος για την εξέταση, καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης.

ι) Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

ια) Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.