Κυριακή 23 Φεβρουάριος 2020

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

  1.    Ο τρόπος αμοιβής του ασκούμενου καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας σπουδαστή- επιχείρησης χωρίς επέμβαση της Σχολής.
  2.    Εάν ο εργοδότης δεχθεί να κάνει αναγγελία πρόσληψης στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ, η Σχολή χορηγεί στον σπουδαστή , κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, οι οποίες προσκομίζονται στα τοπικά Γραφεία των δύο οργανισμών από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Τότε ο σπουδαστής λαμβάνει συνολικά το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μετά το πέρας της πρακτικής καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στον εργοδότη το 50% του καταβληθέντος ποσού (του 80%). Ασφαλιστικά ο ασκούμενος καλύπτεται από το ΙΚΑ.
  3.    Υπάρχει και η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής μέσω Επιδοτούμενου Προγράμματος (ΕΠΕΑΕΚ) του οποίου οι όροι και το ύψος της αμοιβής ποικίλουν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

  1.    Ο εργοδότης ή επόπτης της επιχείρησης πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον ασκούμενο σπουδαστή.
  2.    Η Σχολή λαμβάνει υπόψη μόνο το εκπαιδευτικό μέρος της πρακτικής του σπουδαστή. Αυτό που θέλει από τον εργοδότη / επόπτη είναι η υπογραφή του και η σφραγίδα του σε κάθε σελίδα του βιβλίου της πρακτικής και μια βεβαίωση ότι ο σπουδαστής εργάστηκε το συγκεκριμένο διάστημα. Εάν ο φορέας είναι δημόσιος ή ιδιωτικός (Ο.Ε, ΕΠΕ , Α.Ε ) η βεβαίωση χορηγείται από αυτόν       (με τη σφραγίδα του). Εάν είναι ένα τεχνικό ιδιωτικό γραφείο η βεβαίωση είναι μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εργοδότη / επόπτη από την Αστυνομία , ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.