Το μάθημα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
παρ’όλο που έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα των εξετάσεων
θα βαθμολογηθεί με βάση τις ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ εργασίες
που είναι ήδη ανηρτημένες στο e-class του
μαθήματος: https://eclass.aspete.gr/courses/UND104/

Η Διδάσκουσα,
Μαρία Γεωργακάλου