Παρασκευή 21 Σεπτέμβριος 2018

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι η ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ.έτους 2018-19 που θα διενεργήσουν τα Τεχνολογικά Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , κατά το χρονικό διάστημα από 01-12-2018 έως 20-12-2018, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ύλη κατατακτηρίων 2018-19

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Έντυπο αίτησης (κατεβάστε το αρχείο word)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για κατόχους πτυχίων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

  1. Απευθείας υποβολή τους στις Γραμματείες των Τεχνολογικών Τμημάτων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
  2. Ταχυδρομικώς με υποβολή φακέλου που θα φέρει την ένδειξη:

 

 Προς: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  Τμήμα…………..
Φάκελος δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ………………… ακαδ.έτους 2018-19.
14121 Ν. Ηράκλειο Αττικής (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Ειρήνη).

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία σε περισσότερα του ενός τμήματα της Σχολής, υποβάλλει διαφορετικούς φακέλους και αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Έναρξη: 01-11-2018
Λήξη: 15-11-2018
Ώρες υποβολής δικαιολογητικών: 10.00-13.00

 

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων

H κατάταξη των πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις στα τρία (3) ακόλουθα μαθήματα: 

 Μάθημα  Ημερομηνία εξέτασης Ώρα εξέτασης Αίθουσα
Αντοχή των Υλικών    10.00-12.00  256
Θερμοδυναμική    11.00-13.00  256
Κατεργασίες των Υλικών    11.00-13.00  256

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν την πρώτη ημέρα των εξετάσεων 1 ώρα νωρίτερα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες 30 λεπτά νωρίτερα. Οφείλουν να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.