Τετάρτη 17 Οκτώβριος 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οδηγίες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος

Στην υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών της ΑΣΠΑΙΤΕ εμπλέκονται τα παρακάτω πρόσωπα:

 • Ο ασκούμενος
 • Ο Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης (στέλεχος επιχείρησης)
 • Ο επόπτης της πρακτικής άσκησης (καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ)
 • Ο συντονιστής της πρακτικής άσκησης (καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ)

1.Υποχρεώσεις ασκούμενου

 Ένας σπουδαστής θεωρείται ότι έχει περατώσει επιτυχώς την πρακτική άσκηση εφόσον πληρούνται τα παρακάτω:

 1. Έχει εργαστεί τουλάχιστον 130 καθαρές εργάσιμες ημέρες (δηλ. 1040 ώρες). Στις μέρες αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι επίσημες αργίες όπως Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου κλπ. Για όσες μέρες ο σπουδαστής απουσίαζε από την εργασία του λόγω εξετάσεων ή για άλλο λόγο αυτές τις μέρες πρέπει να τις αναπληρώσει και να τις δουλέψει. Επίσης κάθε εργάσιμη μέρα πρέπει να έχει 8 ώρες εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα και 7,5 ώρες για το Δημόσιο. Εάν ο σπουδαστής απασχολείται λιγότερες ώρες πρέπει να τις συμπληρώσει δουλεύοντας περισσότερες μέρες από τις 130.
 2. Να έχει συμπληρώσει το τετράδιο πρακτικής άσκησης και να είναι υπογεγραμμένο από τον ίδιο, τον εργοδότη και τον επόπτη καθηγητή.
 3. Να έχει την βεβαίωση του εργοδότη στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα εργασίας καθώς και το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης χρειάζεται και γνήσιο υπογραφής εργοδότη από αστυνομία)

2.Υποχρεώσεις επιχείρησης (Υπεύθυνου της πρακτικής Άσκησης)

1. συνεργάζεται με τον επόπτη καθηγητή της Σχολής ο οποίος προαιρετικά επισκέπτεται τους χώρους εργασίας όπου ο σπουδαστής κάνει πρακτική άσκηση

2. φροντίζει ώστε το αντικείμενο απασχόλησης του σπουδαστή να συνάδει με την ειδικότητά του

3. εξασφαλίσει ότι ο σπουδαστής έχει εργαστεί 130 καθαρές εργάσιμες ημέρες (δηλ. 1040 ώρες). Στις μέρες αυτές συμπεριλαμβάνονται όλες οι επίσημες αργίες όπως Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου κλπ. Για όσες μέρες ο σπουδαστής απουσίαζε από την εργασία του λόγω εξετάσεων ή για άλλο λόγο αυτές τις μέρες πρέπει να τις αναπληρώσει και να τις δουλέψει. Επίσης κάθε εργάσιμη μέρα πρέπει να έχει 8 ώρες εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα και 7,5 ώρες για το Δημόσιο. Εάν ο σπουδαστής απασχολείται λιγότερες ώρες πρέπει να τις συμπληρώσει δουλεύοντας περισσότερες μέρες από τις 130.

3. υπογράψει το τετράδιο της πρακτικής άσκησης το οποίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πριν από τον σπουδαστή,

4. εκδόσει τη βεβαίωση του εργοδότη στην οποία πρέπει να αναφέρονται, το χρονικό διάστημα που ο σπουδαστής έκανε πρακτική άσκηση (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης χρειάζεται και γνήσιο υπογραφής εργοδότη από αστυνομία),

3. Υποχρεώσεις επόπτη καθηγητή

Ο επόπτης καθηγητής ορίζεται από το συμβούλιο Τμήματος Μηχανολόγων και είναι υπεύθυνος (από πλευράς Σχολής) για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή.

Ο Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης προαιρετικά¦

 1. επισκέπτεται τους χώρους εργασίας όπου ο σπουδαστής κάνει πρακτική άσκηση

Ο Επόπτης της Πρακτικής Άσκησης έχει υποχρέωση να¦

 1. ελέγξει τη βεβαίωση του εργοδότη στην οποία πρέπει να αναφέρονται, το χρονικό διάστημα που ο σπουδαστής έκανε πρακτική άσκηση (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης χρειάζεται και γνήσιο υπογραφής εργοδότη από αστυνομία),
 2. παραλάβει και υπογράψει το τετράδιο της πρακτικής άσκησης το οποίο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πριν από τον σπουδαστή και τον εργοδότη.
 3. υπογράψει το σημείωμα εποπτείας του επόπτη καθηγητή που να πιστοποιεί ότι έκανε έλεγχο για το διάστημα της πρακτικής άσκησης που ήταν υπεύθυνος για τον συγκεκριμένο σπουδαστή καθώς και έλεγχο για το αντικείμενο απασχόλησης (εάν το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης συνάδει με την ειδικότητα του σπουδαστή)

4. Υποχρεώσεις Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης

 Ο συντονιστής της πρακτικής άσκησης εκδίδει, συνθέτοντας μία ή περισσότερες εποπτείες, βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της πρακτικής άσκησης με αποδέκτη τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

 1.    Ο τρόπος αμοιβής του ασκούμενου καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας σπουδαστή- επιχείρησης χωρίς επέμβαση της Σχολής.
 2.    Εάν ο εργοδότης δεχθεί να κάνει αναγγελία πρόσληψης στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕΔ, η Σχολή χορηγεί στον σπουδαστή , κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου, τις αντίστοιχες βεβαιώσεις, οι οποίες προσκομίζονται στα τοπικά Γραφεία των δύο οργανισμών από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Τότε ο σπουδαστής λαμβάνει συνολικά το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Μετά το πέρας της πρακτικής καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στον εργοδότη το 50% του καταβληθέντος ποσού (του 80%). Ασφαλιστικά ο ασκούμενος καλύπτεται από το ΙΚΑ.
 3.    Υπάρχει και η δυνατότητα πραγματοποίησης της πρακτικής μέσω Επιδοτούμενου Προγράμματος (ΕΠΕΑΕΚ) του οποίου οι όροι και το ύψος της αμοιβής ποικίλουν.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 1.    Ο εργοδότης ή επόπτης της επιχείρησης πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον ασκούμενο σπουδαστή.
 2.    Η Σχολή λαμβάνει υπόψη μόνο το εκπαιδευτικό μέρος της πρακτικής του σπουδαστή. Αυτό που θέλει από τον εργοδότη / επόπτη είναι η υπογραφή του και η σφραγίδα του σε κάθε σελίδα του βιβλίου της πρακτικής και μια βεβαίωση ότι ο σπουδαστής εργάστηκε το συγκεκριμένο διάστημα. Εάν ο φορέας είναι δημόσιος ή ιδιωτικός (Ο.Ε, ΕΠΕ , Α.Ε ) η βεβαίωση χορηγείται από αυτόν       (με τη σφραγίδα του). Εάν είναι ένα τεχνικό ιδιωτικό γραφείο η βεβαίωση είναι μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του εργοδότη / επόπτη από την Αστυνομία , ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.