Τετάρτη 23 Μάιος 2018

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους ότι η ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ.έτους 2018-19 που θα διενεργήσουν τα Τεχνολογικά Τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε , κατά το χρονικό διάστημα από 01-12-2017 έως 20-12-2017, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Έντυπο αίτησης (κατεβάστε το αρχείο word)
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για κατόχους πτυχίων εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον ΔΟΑΤΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

  1. Απευθείας υποβολή τους στις Γραμματείες των Τεχνολογικών Τμημάτων από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή από νομίμως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.
  2. Ταχυδρομικώς με υποβολή φακέλου που θα φέρει την ένδειξη:

 

 Προς: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  Τμήμα…………..
Φάκελος δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ………………… ακαδ.έτους 2018-19.
14121 Ν. Ηράκλειο Αττικής (πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Ειρήνη).

 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην εν λόγω διαδικασία σε περισσότερα του ενός τμήματα της Σχολής, υποβάλλει διαφορετικούς φακέλους και αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Έναρξη: 01-11-2017
Λήξη: 15-11-2017
Ώρες υποβολής δικαιολογητικών: 10.00-13.00

 

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων

H κατάταξη των πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Κατατάξεων με εξετάσεις στα τρία (3) ακόλουθα μαθήματα: 

 Μάθημα  Ημερομηνία εξέτασης Ώρα εξέτασης Αίθουσα
Αντοχή των Υλικών  4/12/2017  10.00-12.00  256
Θερμοδυναμική  6/12/2017  11.00-13.00  256
Κατεργασίες των Υλικών  7/12/2017  11.00-13.00  256

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν την πρώτη ημέρα των εξετάσεων 1 ώρα νωρίτερα, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες 30 λεπτά νωρίτερα. Οφείλουν να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Ύλη μαθημάτων για κατατακτήριες εξετάσεις ΣΤΜ 11/21-4-2016 (θέμα 1)

1) Αντοχή των Υλικών:

Βασικές έννοιες, ορθή τάση (σ), παραμόρφωση (ε), διαγράμματα σ-ε. Αξονικός εφελκυσμός-θλίψη. Λόγος του Poisson. Γενικευμένη μορφή του νόμου του Hooke. Εφελκυσμός ράβδου μεταβλητής διατομής. Ισοστατικά προβλήματα. Επίλυση υπερστατικών προβλημάτων. Εντατική κατάσταση δοκού. Δοκός Gerber. Αξονική Δύναμη Ν. Τέμνουσα Δύναμη Q. Ροπή Κάμψης Μ. Διαγράμματα εσωτερικών δυνάμεων. Διάτμηση. Διατμητικές τάσεις (τ) και διατμητικές παραμορφώσεις (γ), διαγράμματα τ-γ. Κάμψη και ανάλυση της. Ακτίνα καμπυλότητας-γωνία στροφής. Μέγιστη ορθή τάση. Συνθήκη αντοχής-Υπολογισμός διατομής. Συντελεστής χρησιμοποίησης διατομής. Κάμψη δοκού μεταβλητής διατομής. Κάμψη δοκού με διαφ. μέτρα ελαστικότητας σε εφελκυσμό και θλίψη. Διάτμηση σε καμπτόμενη δοκό. Κύριες τάσεις στην κάμψη. Ελαστική Γραμμή. Διαφορική εξίσωση ελαστικής γραμμής. Μέθοδοι επίλυσης της διαφορικής εξίσωσης. Μέθοδος διπλής ολοκλήρωσης. Μέθοδος γενικευμένων συναρτήσεων. Αναδίπλωση.

Bιβλιογραφία:

α) Βουθούνης Π.Α., Αντοχή των Υλικών, Διαθέτης (Εκδότης): Π. Βουθούνης.

β) Timoshenko S., Young D., Αντοχή των Υλικών, Διαθέτης (Εκδότης): ΖΑΜΠΑΡΑΣ.

Δεν επιτρέπονται διδακτικά συγγράμματα, σημειώσεις, τυπολόγιο καθώς και κάθε ηλεκτρονική συσκευή. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει κατά την είσοδο του στην αίθουσα εξέτασης αριθμομηχανή χειρός μη προγραμματιζόμενη και με δυνατότητα εκτέλεσης αριθμητικών επιστημονικών πράξεων (scientific calculator).

2) Θερμοδυναμική

Βασικές έννοιες και ορισμοί. Θερμοδυναμική κλίμακα θερμοκρασιών. Τέλειο αέριο. Εσωτερική ενέργεια, Έργο, Θερμότητα, Ενθαλπία. Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα, Θερμοδυναμικές μεταβολές (ισοβαρής, ισόχωρη, ισόθερμη, αδιαβατική, πολυτροπική μεταβολή). Κυκλικές μεταβολές, Κύκλος Carnot τελείου αερίου, Αναστρέψιμα και μη φαινόμενα, Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα, Κύκλος Carnot οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσου. Εντροπία, Διαγράμματα T-S και H-S (Μollier), Θερμοδυναμική δύο φάσεων, Ατμοποίηση, Διαγράμματα. Πίνακες ατμών, Πραγματικά αέρια, Θερμοδυναμική παράσταση αναστρεψίμων διεργασιών, Στραγγαλισμός Joule-Thomson, Καταστατικές εξισώσεις (Εξίσωση VDW), Θερμοχωρητικότητες πραγματικών αερίων, Θερμοδυναμικοί κύκλοι Otto, Diesel, Joule, Μεικτός, Rankine. Θερμοδυναμική μειγμάτων. Θερμοδυναμική ανάλυση ατμοηλεκτρικού σταθμού. Μονοδιάστατη ροή. Ακροφύσια. Υπολογισμοί θερμοδυναμικών ιδιοτήτων, καταστάσεων, διεργασιών και ενεργειακών μεγεθών.

Βιβλιογραφία

α) Κάππος Γιάννης, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ι: Θεωρία και Ασκήσεις, Διαθέτης (Εκδότης): Κλειδάριθμος ΕΠΕ

β) Νίκας Κωνσταντίνος- Στέφανος, Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, Διαθέτης (Εκδότης): Κ.Σ. Νίκας

Δεν επιτρέπονται ηλεκτρονικές συσκευές. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει κατά την είσοδο του στην αίθουσα εξέτασης τα προτεινόμενα συγγράμματα, σημειώσεις και αριθμομηχανή χειρός μη προγραμματιζόμενη και με δυνατότητα εκτέλεσης αριθμητικών επιστημονικών πράξεων (scientific calculator).

3) Κατεργασίες των Υλικών

Δομή και μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων.Εισαγωγή στις κατεργασίες των υλικών και ταξινόμηση αυτών. Μηχανουργική μετρολογία - Ανοχές-συναρμογές. Χύτευση υλικών (μέθοδοι χύτευσης, θερμικά, μηχανικά, μακρο/μικροσκοπικά φαινόμενα, ελαττώματα χυτών, μηχανές και εργαλεία χύτευσης). - Κονιομεταλλουργία (αρχή της μεθόδου, φάσεις κατεργασίας, εφαρμογές). Συγκολλήσεις (συμβατικές μέθοδοι συγκολλήσεων, θερμικά και μηχανικά φαινόμενα, μορφολογία της ραφής, παραμένουσες τάσεις, ελαττώματα και έλεγχος συγκολλήσεων). Εισαγωγή στις κατεργασίες με αποβολή υλικού, Ομοιομορφία επιφάνειας - Τραχύτητα επιφάνειας. Μηχανική της κοπής και σχηματισμός αποβλήτου. Κοπτικά εργαλεία (γεωμετρία. υλικά, διάρκεια ζωής, φθορά), Εργαλειομηχανές κατεργασιών με αποβολή υλικού. Λείανση (μηχανική της κατεργασίας, εργαλεία και παράγοντες φθοράς). Φασεολόγια κατεργασίας, Βελτιστοποίηση κατεργασιών κοπής. Οικονομοτεχνική μελέτη, Έλεγχος Ακρίβειας Εργαλειομηχανών. Μη συμβατικές κατεργασίες αποβολής υλικού (EDM, ECM, AWJM, USM κ.λπ). Εισαγωγή στην τεχνολογία CNC και γενικές αρχές αριθμητικού ελέγχου, Είδη εργαλειομηχανών CNC (κέντρα τόρνευσης, κέντρα κατεργασιών, κέντρα λείανσης, κέντρα κατεργασίας με laser, μηχανές μέτρησης συντεταγμένων CMM), Στοιχεία hardware των εργαλειομηχανών CNC, Άμεσος αριθμητικός έλεγχος, Φασεολόγια κατεργασίας με CNC, Γλώσσες προγραμματισμού. Επισκόπηση των κατεργασιών διαμόρφωσης. Βασικές έννοιες Πλαστικότητας και εφαρμογές στις κατεργασίες διαμόρφωσης. Κριτήρια διαρροής και καταστατικές εξισώσεις στην πλαστική περιοχή. Ανισοτροπία. Μηχανική των κατεργασιών. Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς υλικού (σφυρηλάτηση, έλαση, διέλαση, συρματοποίηση, ελκυσμός ράβδου). Κατεργασίες διαμόρφωσης του επιπέδου ελάσματος (κάμψη, βαθεία κοίλανση, διαμόρφωση με έκταση, διαξονικός εφελκυσμός). Διαγράμματα οριακής διαμόρφωσης. Απότμηση – Πρέσες - Σφύρες. Ελαττώματα διαμορφωμένων τεμαχίων. Μη συμβατικές κατεργασίες διαμόρφωσης. Περιβαλλοντικές επιδράσεις των κατεργασιών διαμόρφωσης. Σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής: Σχεδίαση συστημάτων με Η/Υ, Αυτοματοποίηση των μέσων και των διαδικασιών της παραγωγής, CAD-CAM-CIM

Βιβλιογραφία

α) Αντωνιάδης Α, Μηχανουργική Τεχνολογία - Τόμος A΄, εκδ. Α. ΤΖΙΟΛΑ, 2010.

β) Αντωνιάδης Α, Μηχανουργική Τεχνολογία - Τόμος Β', εκδ. Α. ΤΖΙΟΛΑ, 2010.

γ) Kalpakjian, S and Schmid SR, Manufacturing Processes for Engineering Materials, Prentice Hall, 5th ed., 2008.

Δεν επιτρέπονται διδακτικά συγγράμματα, σημειώσεις καθώς και κάθε ηλεκτρονική συσκευή. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει κατά την είσοδο του στην αίθουσα εξέτασης αριθμομηχανή χειρός μη προγραμματιζόμενη και με δυνατότητα εκτέλεσης αριθμητικών επιστημονικών πράξεων (scientific calculator).